Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 2 trang 5 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10:...

Bài 2 trang 5 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ...

Bài 2 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ

Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Trong trường hợp nào hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng? Trong trường hợp nào hai vec tơ đó ngược hướng?

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng khi A không nằm giữa B và C, ngược lại khi A nằm giữa B và C.