Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.10 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho hai vec...

Bài 1.10 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho hai vec tơ...

Cho hai vec tơ . Bài 1.10 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho hai vec tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) sao cho \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0 \)

a)Dựng \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b \). Chứng minh O là trung điểm của AB.

Quảng cáo
Đang tải...

b)Dựng \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow b \). Chứng minh O=B

Gợi ý làm bài

a) \(\overrightarrow {OA}  – \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0  =  > \overrightarrow {OB}  =  – \overrightarrow {OA}  =  > OB = OA\) ba điểm A, O, B thẳng hàng và điểm O ở giữa A và B. Suy ra O là trung điểm của AB.

b) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0  =  > \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0  =  > B \equiv O\)