Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.36 trang 43 Sách bài tập Toán Hình học 10: Viết...

Bài 1.36 trang 43 Sách bài tập Toán Hình học 10: Viết tọa độ của các vec tơ sau:...

Viết tọa độ của các vec tơ sau. Bài 1.36 trang 43 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Viết tọa độ của các vec tơ sau:

\(\overrightarrow a  = 2\overrightarrow i  + 3\overrightarrow j\)

\(\overrightarrow b  = {1 \over 3}\overrightarrow i  – 5\overrightarrow j \)

\(\overrightarrow c  = 3\overrightarrow i \)

Quảng cáo
Đang tải...

\(\overrightarrow d  =  – 2\overrightarrow j \)

Gợi ý làm bài

\(\eqalign{

& \overrightarrow a = (2;3); \cr

& \overrightarrow b = 2({1 \over 3}; – 5); \cr

& \overrightarrow c = (3;0); \cr

& \overrightarrow d = (0; – 2). \cr} \)