Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.37 trang 43 bài tập SBT môn Toán Hình học 10:...

Bài 1.37 trang 43 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Viết vec tơ...

Viết vec tơ . Bài 1.37 trang 43 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Viết vec tơ \(\overrightarrow u \) dưới dạng \(\overrightarrow u  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j \) khi viết tọa độ của \(\overrightarrow u \) là:

\((2; – 3),( – 1;4),(2;0),(0; – 1),(0;0)\)

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

\(\overrightarrow u  = (2; – 3) =  > \overrightarrow u  = 2\overrightarrow i  – 3\overrightarrow j \)

\(\overrightarrow u  = ( – 1;4) =  > \overrightarrow u  =  – \overrightarrow i  + 4\overrightarrow j \)

\(\overrightarrow u  = (2;0) =  > \overrightarrow u  = 2\overrightarrow i \)

\(\overrightarrow u  = (0; – 1) =  > \overrightarrow u  =  – \overrightarrow j \)

\(\overrightarrow u  = (0;0) =  > \overrightarrow u  = 0\overrightarrow i  + 0\overrightarrow j  = \overrightarrow 0 \)