Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.45 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác...

Bài 1.45 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có...

Cho tam giác ABC có . Bài 1.45 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Cho tam giác ABC có A( – 3;6), B(9; – 10), C( – 5;4).

a) Tìm tọa độ của trọng tâm G của tam giác ABC

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

(h.1.59)

a) \(\left\{ \matrix{

{x_G} = {{ – 3 + 9 – 5} \over 3} = {1 \over 3} \hfill \cr

{y_G} = {{6 – 10 + 4} \over 3} = 0 \hfill \cr} \right.\)

b)Tứ giác BGCD là hình bình hành thì tọa độ điểm D là \(D({{11} \over 3}; – 6)\)