Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.42 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác...

Bài 1.42 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC....

Cho tam giác ABC. Bài 1.42 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Cho tam giác ABC. Các điểm \(M(1;1),N(2;3),P(0; – 4)\) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

Gợi ý làm bài

(h.1.56)

\(\overrightarrow {MN}  = (1;2)\)

\(\overrightarrow {PA}  = ({x_A};{y_A} + 4)\)

Vì \(\overrightarrow {PA}  = \overrightarrow {MN} \) suy ra

\(\left\{ \matrix{

Quảng cáo
Đang tải...

{x_A} = 1 \hfill \cr

{y_A} + 4 = 2 \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{

{x_A} = 1 \hfill \cr

{y_A} = – 2 \hfill \cr} \right.\)

Tương tự, ta tính được 

\(\left\{ \matrix{

{x_B} = – 1 \hfill \cr

{y_B} = – 6 \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{

{x_C} = 3 \hfill \cr

{y_C} = 8 \hfill \cr} \right.\)

Vậy tọa độ các đỉnh của tam giác là \(A(11; – 2),B( – 1; – 6),C(3;8)\)