Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 16 trang 193 SBT Toán Đại số 10: Tính

Bài 16 trang 193 SBT Toán Đại số 10: Tính...

Tính. Bài 16 trang 193 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài 3: Công thức lượng giác

Cho \(\cos \alpha  = {1 \over 3}\) tính \(sin(\alpha  + {\pi  \over 6}) – \cos (\alpha  – {{2\pi } \over 3})\)

Gợi ý làm bài

Quảng cáo

Ta có:

\(sin(\alpha  + {\pi  \over 6}) – \cos (\alpha  – {{2\pi } \over 3})\)

= \(sin\alpha c{\rm{os}}{\pi  \over 6} + \cos \alpha \sin {\pi  \over 6} – \cos \alpha \cos {{2\pi } \over 3} – \sin \alpha \sin {{2\pi } \over 3}\)

\( = {{\sqrt 3 } \over 2}sin\alpha  + {1 \over 2}\cos \alpha  + {1 \over 2}\cos \alpha  – {{\sqrt 3 } \over 2}\sin \alpha \)

\( = \cos \alpha  = {1 \over 3}\)