Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 152 Đại số 10: Bằng cách đặt u...

Câu hỏi 3 trang 152 Đại số 10: Bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy biến đổi cosu + cosv, sinu + sinv thành tích....

Câu hỏi 3 trang 152 SGK Đại số 10. Bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy biến đổi cosu + cosv, sinu + sinv thành tích.. Bài 3. Công thức lượng giác

Bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy biến đổi cosu + cosv, sinu + sinv thành tích.

Quảng cáo

Ta đặt:

\(\left\{ \matrix{
u = a – b \hfill \cr
v = a + b \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = {{u + v} \over 2} \hfill \cr
b = {{v – u} \over 2} \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& + )\,\,\,\cos u + \cos v = \cos (a – b) + \,\cos (a + b) \cr
& = \cos a\cos b = \cos {{u + v} \over 2}.cos{{v – u} \over 2} \cr
& + )\,\sin u + \sin v = \sin (a – b) + \sin (a + b) \cr
& = \sin a\cos b = \sin {{u + v} \over 2}.cos{{v – u} \over 2} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10