Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10: Bài 3. Công...

Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10: Bài 3. Công thức lượng giác...

Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10. Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb.. Bài 3. Công thức lượng giác

Quảng cáo

Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb.

\(\eqalign{
& \sin (a + b) = \cos \left[ {{\pi \over 2} – (a + b)} \right] = \cos \left[ {({\pi \over 2} – a) – b)} \right] \cr
& = \cos ({\pi \over 2} – a)cos\,b\, + sin({\pi \over 2} – a)\sin b \cr
& = \sin \,a\,\cos b\, + \,\cos a\sin b \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10