Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 152 Toán đại lớp 10: Từ các công...

Câu hỏi 2 trang 152 Toán đại lớp 10: Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên....

Câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10. sin⁡(a + b)= sina cosb + cosa sinb. Bài 3. Công thức lượng giác

Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên.

+) Từ : cos⁡(a – b)= cosa cosb + sina sinb

cos⁡(a + b) = cosa cosb – sina sinb

Quảng cáo

⇒ cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b)= 2cosa cosb

⇒ cosa cosb = \({1 \over 2}\) [cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b)]

+) Tương tự: cos⁡(a – b)- cos⁡(a + b) = 2sina sinb

⇒ sinasinb = \({1 \over 2}\) [cos⁡(a – b) – cos⁡(a + b) ]

+) Từ: sin⁡(a – b) = sina cosb – cosa sinb

sin⁡(a + b)= sina cosb + cosa sinb

⇒ sin⁡(a – b) + sin⁡ (a + b) = 2 sina cosb

⇒ sina cosb = \({1 \over 2}\) [sin⁡(a – b)+ sin⁡(a + b)]

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10