Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 21 trang 194 SBT Toán Đại số 10: Rút gọn các...

Bài 21 trang 194 SBT Toán Đại số 10: Rút gọn các biểu thức...

Rút gọn các biểu thức. Bài 21 trang 194 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài 3: Công thức lượng giác

Rút gọn các biểu thức

a) \({{\sin 2\alpha  + \sin \alpha } \over {1 + c{\rm{os2}}\alpha {\rm{ + cos}}\alpha }}\)

b) \({{4{{\sin }^2}\alpha } \over {1 – c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}{\alpha  \over 2}}}\)

c) \({{1 + c{\rm{os}}\alpha  – \sin \alpha } \over {1 – c{\rm{os}}\alpha  – {\rm{sin}}\alpha }}\)

d) \({{1 + \sin \alpha  – 2{{\sin }^2}({{45}^0} – {\alpha  \over 2})} \over {4c{\rm{os}}{\alpha  \over 2}}}\)

Quảng cáo

Gợi ý làm bài

a) \({{\sin 2\alpha  + \sin \alpha } \over {1 + c{\rm{os2}}\alpha {\rm{ + cos}}\alpha }} = {{\sin \alpha (2\cos \alpha  + 1)} \over {2c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}\alpha {\rm{ + cos}}\alpha }}\)

= \({{\sin \alpha (2\cos \alpha  + 1)} \over {c{\rm{os}}\alpha (2{\rm{cos}}\alpha  + 1)}} = \tan \alpha \)

b) \({{4{{\sin }^2}\alpha } \over {1 – c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}{\alpha  \over 2}}} = {{16{{\sin }^2}{\alpha  \over 2}{{\cos }^2}{\alpha  \over 2}} \over {{{\sin }^2}{\alpha  \over 2}}} = 16{\cos ^2}{\alpha  \over 2}\)

c) \({{1 + c{\rm{os}}\alpha  – \sin \alpha } \over {1 – c{\rm{os}}\alpha  – {\rm{sin}}\alpha }} = {{2{{\cos }^2}{\alpha  \over 2} – 2\sin {\alpha  \over 2}\cos {\alpha  \over 2}} \over {2si{n^2}{\alpha  \over 2} – 2\sin {\alpha  \over 2}\cos {\alpha  \over 2}}}\)

= \({{2\cos {\alpha  \over 2}(\cos {\alpha  \over 2} – \sin {\alpha  \over 2})} \over {2\sin {\alpha  \over 2}(sin{\alpha  \over 2} – \cos {\alpha  \over 2})}} =  – \cot {\alpha  \over 2}\)

d) \({{1 + \sin \alpha  – 2{{\sin }^2}({{45}^0} – {\alpha  \over 2})} \over {4c{\rm{os}}{\alpha  \over 2}}} = {{\sin \alpha  + \cos ({{90}^0} – \alpha )} \over {4\cos {\alpha  \over 2}}}\)

=\({{\sin \alpha  + \sin \alpha } \over {4\cos {\alpha  \over 2}}} = {{4\sin {\alpha  \over 2}\cos {\alpha  \over 2}} \over {4\cos {\alpha  \over 2}}} = \sin {\alpha  \over 2}\)