Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.33 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 2.33 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Một mẩu gỗ có khối lượng m= 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một...

Bài 2.33 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Một mẩu gỗ có khối lượng m= 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời v0. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một mẩu gỗ có khối lượng m= 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời v0 = 5m/s.

Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó.

Quảng cáo

Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là \({\mu _t} = 0,25.\)

Các đáp án này có phụ thuộc m không ?

\(\eqalign{  & t = {{{v_0}} \over {{\mu _t}g}}=\dfrac{5}{{0,25.9,8}} \approx 2,04s;\cr&s = {{v_0^2} \over {2{\mu _t}g}} =\dfrac{{{5^2}}}{{2.0,25.9,8}}\approx 5,1m.  \cr  &  \cr} \)

Các đáp số không phụ thuộc m.

Quảng cáo