Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.35 trang 25 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một...

Bài 2.35 trang 25 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một mẩu gỗ ( vật 1) đặt trên đầu B của một tấm ván AB ( vật 2). Lúc đầu, chúng đứng yên trên...

Bài 2.35 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. – Mẩu gỗ chuyển động so với tấm vãn theo chiều nào ? Vì sao mẩu gỗ chuyển động theo chiều đó ?. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một mẩu gỗ ( vật 1) đặt trên đầu B của một tấm ván AB ( vật 2). Lúc đầu, chúng đứng yên trên mặt bàn nằm ngang (Hình 2.11).

 

– Nếu kéo tấm ván bằng một lực F không lớn lắm, mẩu gỗ sẽ chuyển động cùng với tấm ván.

– Lực nào đã làm cho mẩu gỗ chuyển từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động so với mặt bàn?

– Vì sao mẩu gỗ vẫn đứng yên so với tấm ván ?

b) Nếu lực F đủ lớn, mẩu gỗ sẽ chuyển động so với tấm ván và so với mặt bàn. Em hãy làm thì nghiệm như ở Hình 2.11 rồi rút ra nhận xét :

– Mẩu gỗ chuyển động so với mặt bàn theo chiều nào ? Lực nào làm cho mẩu gỗ chuyển động theo chiều đó ?

Quảng cáo

– Mẩu gỗ chuyển động so với tấm vãn theo chiều nào ? Vì sao mẩu gỗ chuyển động theo chiều đó ?

a) Lực ma sát nghỉ \(\overrightarrow {{F_{21}}} \) do tấm ván tác dụng lên mẩu gỗ làm cho mẩu gỗ chuyển sang trạng thái chuyển động.

– Khi lực kéo không lớn lắm, gia tốc của tấm ván và mẩu gỗ còn nhỏ. Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván, lực quán tính tác dụng lên vật 1 chưa đủ thắng lực ma sát nghỉ, nên vật 1 vẫn đứng yên so với vật 2 (Hình 2.14G).

 

b)

– Trong hệ quy ciếu gắn với bàn, lực ma sát \(\overrightarrow {{F_{21}}} \) làm cho vật 1 chuyển động về phía bên phải ( so với bàn ).

– Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván, \(\overrightarrow {{F_{qt}}} \) thắng \(\overrightarrow {{F_{21}}} \), vật 1 chuyển động từ B về phía A ( Hình 2.15G).

 

Quảng cáo