Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.10 trang 36 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một lò...

Bài 3.10 trang 36 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một lò xo có độ cứng k = 50N/cm....

Bài 3.10 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Bỏ qua khối lượng lò xo và ma sát giữa vật và mặt nghiêng ; lấy g = 10m/s2.. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Một lò xo có độ cứng k = 50N/cm.

1. Chiều dài tự nhiên của lò xo \({l_0} = 50cm.\) Treo một vật 200g vào một đầu lò xo (Hình 3.5a). Hỏi chiều dài của lò xo khi treo vật là bao nhiêu ?

 

2. Đặt vật đó trên một mặt nghiêng sao cho lò xo nằm dọc theo mặt nghiêng. Hệ nằm cân bằng. Góc nghiêng \(\alpha  = {30^0}.\)

Quảng cáo

a) Tính chiều dài của lò xo (Hình 3.5b).

 

b) Tính phản lực \(\overrightarrow N \) của mặt nghiêng lên vật.

Bỏ qua khối lượng lò xo và ma sát giữa vật và mặt nghiêng ; lấy g = 10m/s2.

1) Độ dãn của lò xo :

\(\eqalign{  & F = k\Delta l  \cr  & \Delta l = {F \over k} = {2 \over {50}} = 0,04m = 4cm  \cr  & l = {l_0} + \Delta l = 50 + 4 = 54cm  \cr  & 2)F = P\sin \alpha  = {1 \over 2}P = k\Delta l’  \cr  & \Delta l’ = {l \over 2}.{2 \over {50}} = 0,02m = 2cm  \cr  & l = {l_0} + \Delta l’ = 50 + 2 = 52cm  \cr  & N = P\cos \alpha  = 2.{{\sqrt 3 } \over 2} = \sqrt 3  = 1,73N \cr} \)

Quảng cáo