Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.28 trang 50 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Một...

Bài 4.28 trang 50 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với vận tốc 30 m/s....

Bài 4.28 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với vận tốc 30 m/s.

a) Tìm động năng của ô tô.

b) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi nó bị hãm với vận tốc 10m/s ?

c) Tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tô chạy trong thời gian hãm là 80 m.

Quảng cáo

a) Động năng của ô tô là:

\({{\text{W}}_đ} = \dfrac{1}{2}m{v_o^2} = \dfrac{1}{2}{.1000.30^2}\)\(\, = 450000J = 450KJ\)

b) Độ biến thiên động năng của ô tô là:

\(\Delta {\text{W}} = \dfrac{1}{2}m{v_1}^2 – \dfrac{1}{2}m{v_o}^2 \)\(\,= \dfrac{1}{2}{.1000.10^2} – \dfrac{1}{2}{.1000.30^2}\)\(\, =  – 400000J =  – 400KJ\)

c)  Lực hãm trung bình là:

\({F_{tb}} = \dfrac{{\Delta {\text{W}}}}{s} = \dfrac{{ – 400000}}{{80}} =  – 5000N\)

Quảng cáo