Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.30 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.30 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Tính các giá trị động năng của...

Bài 4.30 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. a) Một êlectron có khối lượng \({m_c} = 9,{1.10^{ – 31}}\) kg chuyển động ống phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc \({7.10^7}\). CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Tính các giá trị động năng của

a) Một êlectron có khối lượng \({m_c} = 9,{1.10^{ – 31}}\) kg chuyển động ống phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc \({7.10^7}\) m/s.

b) Một thiên thạch có khối lượng 1 tấn bay với vận tốc 100km/s.

c) Trái Đất, được coi như một chất điểm có khối lượng MĐ=\(5,{98.10^{24}}\) kg chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ trung bình ( đối với hệ quy chiếu nhật tâm ) v=30km/s.

Quảng cáo

a) Động năng của êlectron là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}.9,{1.10^{ – 31}}.{\left( {{{7.10}^7}} \right)^2}\)\(\,=2,23.10^{-15} J\)

b) Động năng của thiên thạch là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}{.10^3}.{\left( {{{100.10}^3}} \right)^2} = {5.10^{12}}J\)

c) Động năng của Trái đất là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}.5,{98.10^{24}}.{\left( {{{30.10}^3}} \right)^2} \)\(\,\approx 2,{7.10^{33}}J\)

Quảng cáo