Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.33 trang 51 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Nước từ...

Bài 4.33 trang 51 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m3/s. Biết...

Bài 4.33 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m3/s. Biết hiệu suất của tuabin. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m3/s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

20m3 nước có khối lượng bằng 20 t =2.104 kg.

Quảng cáo

Thế năng trọng trường

\({{\rm{W}}_t} = mgh = {2.10^4}.9,8.80 \)\(\,= {1568.10^4}J\)

Chuyển thành công trong 1s sẽ tương ứng với công suất:

P = 1568.104W

Hiệu suất k=0,6, do đó công suất có ích là :

P = 0,6.1568.104 = 9408.103W = 9408kW

Quảng cáo