Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.35 trang 51 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một vành...

Bài 4.35 trang 51 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng...

Bài 4.35 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm.

a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu chọn mức không của thế năng tại điểm treo.

b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay vành một góc \({30^0}\) quanh điểm treo. Vành luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng.

Quảng cáo

 

a) Thế năng trọng trường của vành là:

\({{\text{W}}_t} = \dfrac{1}{2}mgz = \dfrac{1}{2}.0,8.9,8.( – 0,4) \)\(\,=  – 1,568J\)

b) Thế năng tăng 0,21J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng tại vị trí trọng tâm của vành.

Quảng cáo