Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.36 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.36 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:  ...

Bài 4.36 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Một người nâng một cái thang đang đặt nằm dưới đất và dựng nó vào một bức tường theo góc nghiêng \({60^0}\) so với mặt đất. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một người nâng một cái thang đang đặt nằm dưới đất và dựng nó vào một bức tường theo góc nghiêng \({60^0}\) so với mặt đất (Hình 4.9). Tìm biến thiên thế năng trọng trường của thang. Cho biết thang dài 5m và có khối lượng 8 kg. Lấy g=10m/s2.

Quảng cáo

 

:

Độ biến thiên thế năng trọng trường của thang là: 

\(\Delta {{\text{W}}_t} = {{\text{W}}_{{t_2}}} – {{\text{W}}_{{t_1}}} \)\(\,= \dfrac{1}{2}mgz – 0 \)\(\,= \dfrac{1}{2}.8.10.5.\sin{60^o} \approx 173,2\,J\)

Quảng cáo