Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.37 trang 51 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một tấm...

Bài 4.37 trang 51 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau :...

Bài 4.37 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \(\Delta h = h + {l \over 2} – {L \over 2} = 1,35m\). CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau :

Dài L= 1,8 m, rộng l=0,5 m, dày d=4cm.

a) Biết khối lượng riêng của gỗ \(\rho  = 0,8g/c{m^3}\).Tính khối lượng của tấm gỗ.

b) Một người thợ nhấc tấm gỗ đang ở vị trí dựng thẳng đứng và nâng nó lên tới độ cao h= 2m ở tư thế nằm ngang (Hình 4.10). Thế năng trọng trường của tấm gỗ tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu ?

 

Quảng cáo

:

a) Đổi đơn vị : \(\rho  = 0,8g/c{m^3} = 0,8{{{{10}^{ – 3}}} \over {{{10}^{ – 6}}}} = 800kg/{m^3}\)

Khối lượng của tấm gỗ là :

\(m = \rho V = 800.1,8.0,5.0,04 = 28,8kg\)

b) Trọng tâm được nâng thêm độ cao :

\(\Delta h = h + {l \over 2} – {L \over 2} = 1,35m\)

Độ tăng thế năng :

\(\Delta {{\rm{W}}_t} = mg\Delta h = 28,8.9,8.1,35\)\(\, = 381J\)

Quảng cáo