Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.55 trang 55 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: CHƯƠNG...

Bài 4.55 trang 55 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN...

Bài 4.55 trang 55 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một vật khối lượng m1 va chạm trực diện với vật \({m_2} = {{{m_1}} \over 4}\) đang nằm yên . Trước va chạm, vật 1 có vận tốc là v. Sau va chạm hoàn toàn không đàn hồi, cả hai vật chuyển động với cùng vận tốc v’. Tỉ số giữa tổng động năng của hai vật trước và sau va chạm có giá trị nào dưới đây ?

Quảng cáo

\(\eqalign{  & A.{2 \over 5}{\left( {{v \over {v’}}} \right)^2}  \cr  & B.{4 \over 5}{\left( {{v \over {v’}}} \right)^2}  \cr  & C.{1 \over 4}{\left( {{v \over {v’}}} \right)^2}  \cr  & D.16{\left( {{v \over {v’}}} \right)^2} \cr} \)

Chọn đáp án B.

Quảng cáo