Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.37 trang 79 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một lượng...

Bài 7.37 trang 79 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một lượng hơi nước bão hòa ở 1000C chiếm một thể tích nào đó . Áp suất của hơi nước sẽ là bao...

Bài 7.37 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Một lượng hơi nước bão hòa ở 1000C chiếm một thể tích nào đó . Áp suất của hơi nước sẽ là bao nhiêu nếu thể. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Một lượng hơi nước bão hòa ở 1000C chiếm một thể tích nào đó . Áp suất của hơi nước sẽ là bao nhiêu nếu thể tích của hơi giảm đi một nửa khi nhiệt độ không đổi ?

p = 1 atm ; áp suất hơi bão hòa chỉ phụ thuộc nhiệt độ , không phụ thuộc thể tích.

Quảng cáo