Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 10 trang 110 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày mối...

Câu 10 trang 110 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày mối liên quan và sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp...

Chia sẻ
Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai.

Trình bày mối liên quan và sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp.

Lời giải 

* Mối liên quan :

– Sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia.

– Cùng chung nhiều sản phẩm trung gian, nhiều hệ enzim.

– Nguồn năng lượng ở dạng ATP tạo ra trong quá trình này được sử dụng cho quá trình kia.

* Sự khác nhau :

Hô hấp

Quang hợp

– Tạo ra C02 và H20.

– Giải phóng năng lượng.

– Là quá trình ôxi hoá (ưu thế).

– Là quá trình phân giải.

– Xảy ra ở ti thể của tế bào, ở mọi lúc.

– Đòi hỏi C02 và H20.

– Hấp thu năng lượng ánh sáng.

– Là quá trình khử.

– Là quá trình tổng hợp.

– Xảy ra ở lục lạp của tế bào có diệp lục, có ánh sáng.