Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 8 trang 110 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày cấu...

Câu 8 trang 110 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày cấu trúc, chức năng của lưới nội chất và bộ máy Gôngi...

Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai.

Trình bày cấu trúc, chức năng của lưới nội chất và bộ máy Gôngi.

* Lưới nội chất :

– Cấu trúc: Là một hệ thống màng bên trong tế bào nhân thực, tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất.

Quảng cáo

Có hai loại lưới nội chất : lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.

– Chức năng : Tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin tạo nên màng tế bào.

* Bộ máy Gôngi

– Cấu trúc : Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau nhưng cách nhau, theo hình vòng cung.

– Gắn nhóm tiền tố cacbonhiđrat vào prôtêin (được tổng hợp ở lưới nội chất), tổng hợp một số hoocmôn.

Quảng cáo