Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 11 trang 110 SGK Sinh 10 Nâng cao: Trình bày quá...

Câu 11 trang 110 SGK Sinh 10 Nâng cao: Trình bày quá trình phân giải glucôzơ trong tế bào...

Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai. Giải bài tập Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trình bày quá trình phân giải glucôzơ trong tế bào.

Quảng cáo

Quá trình phân giải glucôzơ :

Quá trình phân giải glucôzơ xảy ra trong chất tế bào. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được 2 phân tử axit piruvic (đây là một hợp chất có 3 cacbon), 2 phân tử ATP (thực ra đường phân tạo ra 4 phân tử ATP nhưng trong giai đoạn đầu của đường phân 2 phân tử ATP đã được sử dụng để hoạt hóa phân tử glucôzơ) và 2 phân tử NADH (nicôtinamit ađêmin đinuclêôtit).

Quảng cáo