Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 146 Sinh 10 Nâng cao: Hãy chọn phương án...

Câu 4 trang 146 Sinh 10 Nâng cao: Hãy chọn phương án đúng nhất...

Chia sẻ
Câu 4 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 43: Cấu trúc các loại virut.

Hãy chọn phương án đúng nhất

4.1. Virut là :

a) Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào

b) Chỉ có vỏ là Prôtêin và lõi là axit nuclêic

c) Sống kí sinh bắt buộc

d) Cả a, b và c

4.2. Virut ở người và động vật có bộ gen :

a) Chỉ là ADN

b) Chỉ là ARN

c) ADN hoặc ARN

d) Đa số là ADN hoặc ARN

4.3. Virut có cấu tạo :

a) Có vỏ prôtêin và axit nuclêic, có thể có vỏ ngoài

b) Có vỏ prôtêin và ADN

c) Có vỏ prôtêin và ARN

d) Có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài

Đáp án:

4.1. Chọn d.

4.2. Chọn c.

4.3. Chọn b, c.