Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 11 trang 79 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong các...

Bài 11 trang 79 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong các khẳng định sau đây, có duy nhất một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng đó...

Trong các khẳng định sau đây, có duy nhất một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng đó. Bài 11 trang 79 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Trong các khẳng định sau đây, có duy nhất một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng đó

Phương trình \((\sqrt 3  – 1){x^4} + {x^2} + 2(1 – \sqrt 3 ) = 0\)

(A) Vô nghiệm

(B) Có hai nghiệm \(x =  \pm {1 \over 2}\sqrt {(1 + \sqrt 3 )(\sqrt {33 – 16\sqrt 3 }  – 1)} \)

(C) Có bốn nghiệm \(x =  \pm {1 \over 2}\sqrt {(1 + \sqrt 3 )(\sqrt {33 – 16\sqrt 3 }  – 1)} \) và \(x =  \pm \sqrt 3 \)

Quảng cáo

(D) Có hai nghiệm \(x =  \pm \sqrt 3 \)

Đặt y = x2

Phương trình bậc hai tương ứng có ac < 0 nên nó có hai nghiệm trái dấu,

Suy ra phương trình đã cho có đúng hai nghiệm đối nhau.

Từ đó, ta loại các phươn án (A) và (C). Phương án (D) cũng bị loại bằng cách thử trực tiếp.

Chọn (B).