Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 17 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Gọi AM...

Bài 17 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, I là trung điểm của AM. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?...

Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, I là trung điểm của AM. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?. Bài 17 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 17. Gọi \(AM\) là trung tuyến của tam giác \(ABC\), và \(I\) là trung điểm của \(AM\). Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

(A) \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \);                                       

(B) \( – \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \);

Quảng cáo

(C) \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  – \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \);                                       

(D) \(2\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \).

Ta có \(\overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = 2\overrightarrow {IM} \,\,\,\, \Rightarrow \,\,\,2\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = 2\overrightarrow {IA}  + 2\overrightarrow {IM}  = \overrightarrow 0 .\) 

Chọn (D).

Quảng cáo