Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 27 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Dùng bảng tính...

Bài 27 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Dùng bảng tính sin, cos (hoặc dùng máy tính bỏ túi) để tính giá trị sau:...

Dùng bảng tính sin, cos (hoặc dùng máy tính bỏ túi) để tính giá trị sau:. Bài 27 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

Dùng bảng tính sin, cos (hoặc dùng máy tính bỏ túi) để tính giá trị sau (chính xác đến hàng phần nghìn). cos (-2500 );  sin5200  và \(\sin {{11\pi } \over {10}}\)

Đáp án

Ta có:

Quảng cáo

cos (-2500) = cos 2500 = cos (1800 + 700) = -cos 700

= – cos (900 – 200) = -sin 200 ≈ 0, 342

sin 5200 = sin (3600 + 1600) = sin 1600

= sin (1800 – 200) = sin 200 ≈ 0, 342

\(\sin {{11\pi } \over {10}} = \sin (\pi  + {\pi  \over {10}}) \)

\(=  – \sin {\pi  \over {10}} =  – \sin {\pi  \over {10}} =  – \sin {18^0} \approx 0,309\)

Quảng cáo