Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 34 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao, Gọi (P)...

Bài 34 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao, Gọi (P) là đồ thị hàm số tại y = ax2 + bx + c. Hãy xác định dấu của hệ số a và biệt số Δ trong mỗi ...

Gọi (P) là đồ thị hàm số tại y = ax2 + bx + c. Hãy xác định dấu của hệ số a và biệt số Δ trong mỗi trường hợp sau:. Bài 34 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 3: Hàm số bậc hai

Gọi (P) là đồ thị hàm số tại y = ax2 + bx + c. Hãy xác định dấu của hệ số a và biệt số Δ trong mỗi trường hợp sau:

a) (p) nằm hoàn toàn ở phía trên trục hoành

b) (p) nằm hoàn toàn ở phía dưới trục hoành

Quảng cáo

c) (p) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh của (P) nằm phía trên trục hoành

Đáp án

a) (P) nằm hoàn toàn phía bên trục hoành thì a > 0 và Δ < 0

(do đỉnh \(I( – {b \over {2a}};{\Delta  \over {4a}})\) ).

b) (P) nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành thì a < 0 và Δ < 0

c) (P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh của (P) nằm phía trên trục hoành thì a < 0 và Δ > 0

Quảng cáo