Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10:  

Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10:  ...

Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10. Tính phương sai của bảng 6. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Tính phương sai của bảng 6

Quảng cáo

 

\({s^2} = {{16,7} \over {100}}{(16 – 18,5)^2} + {{43,3} \over {100}}{(18 – 18,5)^2} + {{36,7} \over {100}}{(20 – 18,5)^2} + {{3,3} \over {100}}{(22 – 18,5)^2} \approx 2,382\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10