Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 82 Hình học 10: Viết phương trình đường...

Câu hỏi 1 trang 82 Hình học 10: Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính....

Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10. Gọi I là đường tròn nhận AB là đường kính. Bài 2. Phương trình đường tròn

Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4).

Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính.

Quảng cáo

Gọi I là đường tròn nhận AB là đường kính

⇒ I là trung điểm của AB ⇒ I (0; 0)

\(\eqalign{
& AB = \sqrt {{{( – 3 – 3)}^2} + {{(4 + 4)}^2}} = 10 \cr
& \Rightarrow R = {{AB} \over 2} = 5 \cr} \)

Phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính là:

x2 + y2 = 25

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10