Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10: Bài 2. Giá...

Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10: Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung...

Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10. Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Quảng cáo

Tính: \(\sin {{25\pi } \over 4};\,\cos ( – {240^0});\,tan( – {405^0})\)

\(\eqalign{
& \sin {{25\pi } \over 4} = \sin (6\pi + {\pi \over 4}) = \sin {\pi \over 4} = {{\sqrt 2 } \over 2} \cr
& \cos ( – {240^0}) = \cos ( – {180^0} – {60^0}) = \cos ( – {60^0}) = \cos {60^0} = {1 \over 2} \cr
& tan( – {405^0}) = tan( – {360^0} – {45^0}) = – \tan {45^0} = – 1 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10