Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 97 Đại số 10: Biểu diễn hình học...

Câu hỏi 2 trang 97 Đại số 10: Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn...

Câu hỏi 2 trang 97 SGK Đại số 10. Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

\(\left\{ \matrix{
2x – y \le 3 \hfill \cr
2x + 5y \le 12x + 8 \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

\(\left\{ \matrix{
2x – y \le 3 \hfill \cr
2x + 5y \le 12x + 8 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x – y \le 3 \hfill \cr
– 2x + y \le {8 \over 5} \hfill \cr} \right.\)

Lấy điểm O(0;0), ta thấy O không thuộc cả 2 đường thẳng trên và 2.0-0 ≤ 3 và -2.0 + 0 ≤ 8/5 nên phần được giới hạn bởi 2 đường thẳng trên chứa điểm O( phần ko tô đậm) là nghiệm của bất phương trình.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10