Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10: Bài 2. Giá...

Câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10: Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung...

Câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10. Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Quảng cáo

Tính: \(\cos {{ – 11\pi } \over 4};\,\tan {{31\pi } \over 6};\,\sin ( – {1380^0})\)

\(\eqalign{
& \cos {{ – 11\pi } \over 4} = \cos ( – 2\pi – {{3\pi } \over 4}) = \cos ( – {{3\pi } \over 4}) = \cos ({{3\pi } \over 4}) = {{ – \sqrt 2 } \over 2} \cr
& \tan {{31\pi } \over 6} = \tan (4\pi + \pi + {\pi \over 6}) = \tan {\pi \over 6} = {{\sqrt 3 } \over 3} \cr
& \sin ( – {1380^0}) = sin( – {4.360^0} + {60^0}) = \sin {60^0} = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10