Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho hệ...

Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết . Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?...

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật – Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết . Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết \({m_A} > {m_B}\). Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

A. \({m_A}g\)                               B. \(({m_A} + {m_B})g\)      

C. \(({m_A} – {m_B})g\)                D. \({m_A}\left( {g – a} \right)\)

Quảng cáo

 

Chọn D. (Áp dụng định luật II cho vật mA:

\(\eqalign{  & {m_A}\overrightarrow a  = {m_A}\overrightarrow g  + \overrightarrow T   \cr  &  =  > {m_A}a = {m_A}g – T =  > T = {m_A}\left( {g – a} \right) \cr} \)

Quảng cáo