Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 107 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy viết...

Câu C1 trang 107 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật....

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật – Câu C1 trang 107 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật.

Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật.

Quảng cáo

Công thức định luật II khi chọn trục x’x theo chiều lực \(\overrightarrow F \)

\(\left\{ \matrix{  cho\,vật\,{m_1}:\,{m_1}a = F – T – {F_{ms1}} \hfill \cr  cho\,vật\,{m_2}\,\,{m_2}a = {T’} – {F_{ms2}} \hfill \cr}  \right.\)

Quảng cáo