Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Người ta...

Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối...

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật – Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

a) Tính vận tốc của từng vật ở cuối giây thứ nhất.

b) Tính quãng đường mà từng vật đi được trong giây thứ nhất.

Bỏ qua ma sát ở ròng rọc, coi dây là không dãn.

Quảng cáo

 

\({v_0} = 0;a = {{({m_A} – {m_B})g} \over {{m_A} + {m_B}}} = 0,392(m/{s^2})\)

a) Vận tốc mỗi vật ở cuối giây thứ nhất:

\({v_1} = a{t_1} = 0,392.1 = 0,392(m/s)\)

b) Quãng đường vật ở cuối giây thứ nhất:

\({S_1} = {{at_1^2} \over 2} = 0,196(m)\)

Quảng cáo