Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao, Một đầu...

Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao, Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt ...

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật – Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao. Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2 m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với đường ray là 0,05. Hãy tính:

Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2 m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với đường ray là 0,05. Hãy tính:

a) Lực phát động tác dụng lên đoàn tàu.

b) Lực căng ở những chỗ nối toa.

a) Đường ngang nên

Quảng cáo

\({F_{ms}} = \mu mg;\,{F_{ms1}} = \mu {m_1}g\,;\,{F_{ms2}} = \mu {m_2}g\).

 

Áp dụng định luật II cho hệ vật :

\(\eqalign{  & a = {{F – {F_{ms}} – {F_{ms1}} – {F_{ms2}}} \over {m + {m_1} + {m_2}}}  \cr  &  = {{F – \mu g(m + {m_1} + {m_2})} \over {m + {m_1} + {m_2}}}  \cr  & F = (m + {m_1} + {m_2})(a + \mu g) = 62100\,N \cr} \)

b) Áp dụng định luật II cho toa 2 :

\(\eqalign{  & {m_2}a = {T_2} – {F_{ms2}} = {T_2} – \mu {m_2}g  \cr  & {T_2} = {m_2}(a + \mu g) = 13800\,(N). \cr} \)

Áp dụng định luật cho toa 1 :

\(\eqalign{  & {m_1}a = {T_1} – {F_{ms1}} – {T_2} = {T_1} – \mu {m_1}g – {T_2}  \cr  & {T_1} = {m_1}(a + \mu g) + {T_2} = 27600\,N \cr} \).

Quảng cáo