Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trong ví...

Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện...

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật – Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào ? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả năng ấy.

Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào ? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả năng ấy.

Quảng cáo

Với giả thiết \({\mu _n} = {\mu _t} = 0,3\) thì m1 sẽ đi xuống nếu \({P_1} > {P_{2x}} + {F_M}\)

\(\eqalign{  &  <  =  > {m_1}g > {m_2}g\sin \alpha  + {\mu _n}{m_2}g\cos \alpha   \cr  &  <  =  > {m_1} > {m_2}(\sin \alpha  + {\mu _n}{\rm{cos}}\alpha {\rm{)}}  \cr  & {{\rm{m}}_1} > 152\,g \cr} \)

m1 đi lên nếu

\(\eqalign{  & {P_{2x}} > {P_1} + {F_M} <  =  > {P_1} < {P_{2x}} – {F_M}  \cr  &  <  =  > {m_1}g < {m_2}g\sin \alpha  – {\mu _n}{m_2}g\cos \alpha   \cr  &  <  =  > {m_1} < {m_2}(\sin \alpha  – {\mu _n}{\rm{cos}}\alpha {\rm{)}}  \cr  & {\rm{ <  =  > }}{{\rm{m}}_1} < 48\,g \cr} \).

m1 đứng yên nếu \(48 \le m \le 152(g)\).

Quảng cáo