Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một...

Bài 2 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Bài 2 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, hãy so sánh xem lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp có bằng nhau không? Tại sao?

Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, hãy so sánh xem lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp có bằng nhau không? Tại sao?

Quảng cáo

\( * \Delta {v_1} = \Delta {v_2};\Delta {t_1} = \Delta {t_2};\) m không đổi nên

\(\eqalign{  & {{m\Delta {v_1}} \over {\Delta {t_1}}} = {F_1} = {F_2} = {{m\Delta {v_2}} \over {\Delta {t_2}}}  \cr  &  * \left. \matrix{  {A_1} = {m \over 2}\left[ {{{\left( {{{20} \over {3,6}}} \right)}^2} – {{\left( {{{10} \over {3,6}}} \right)}^2}} \right] \approx 11,6m(J) \hfill \cr  {A_2} = {m \over 2}\left[ {{{\left( {{{60} \over {3,6}}} \right)}^2} – {{\left( {{{50} \over {3,6}}} \right)}^2}} \right] \approx 42,4m(J) \hfill \cr}  \right\} \cr&\Rightarrow {A_1} \ne {A_2} \cr} \)

Lực tác dụng trong hai trường hợp bằng nhau.

Công do lực thực hiện trong hai trường hợp khác nhau.

Quảng cáo