Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 163 SGK Lý 10 nâng cao: Một chiếc xe...

Bài 5 trang 163 SGK Lý 10 nâng cao: Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Bài 5 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời góc 300. Lực cản do ma sát cũng được coi là không đổi và bằng 200N…

Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời góc 300. Lực cản do ma sát cũng được coi là không đổi và bằng 200N. Tính công của mỗi lực. Động năng của xe ở cuối đoạn đường bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

\(\eqalign{  & {v_0} = 0 \Rightarrow {{\rm{W}}_{d0}} = 0;S = 20m;  \cr  & F = 300N;{F_{ms}} = 200N  \cr  & {A_{ms}} =  – {F_{ms}}.S =  – 200.20 =  – 4000J.  \cr  & {A_F} = F.S.\cos {30^0} = 300.20.{{\sqrt 3 } \over 2} = 3000\sqrt 3 J  \cr  & {{\rm{W}}_d} = \Delta {{\rm{W}}_d} = {A_F} + {A_{ms}} = 3000\sqrt 3  – 4000 \cr&\;\;\;\;\;\;\,\approx 1196J. \cr} \)

Quảng cáo