Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Trên...

Bài 4 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang, vật chịu tác dụng của hai lực...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Bài 4 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang, vật chịu tác dụng của hai lực

Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang, vật chịu tác dụng của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) trong mặt phẳng và có phương vuông góc với nhau (Hình 34.3).

Khi vật dịch chuyển được 2m từ trạng thái nghỉ, động năng của vật bằng bao nhiêu? Xét các trường hợp:

a) F1=10N, F2=0.

b) F1=0, F2=5N.

c) F1= F= 5N.

 

a) F1=10N; F2=0;

Quảng cáo

Vật chuyển động theo \(\overrightarrow {{F_1}} \)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {A_1} = {F_1}.S = 20J.  \cr  & {v_0} = 0 \cr} \)

nên Wđ0 = 0 \(=>\) Wđ =∆Wđ = A1 = 20 J.

b) \({F_1} = 0;{F_2} = 5N.\)

Vật chuyển động theo \(\overrightarrow {{F_2}} \)

\( \Rightarrow {A_2} = {F_2}S = 10J \Rightarrow {{\rm{W}}_đ} = 10J.\)

 

c) \({F_1} = {F_2} = 5N \Rightarrow \) hợp lực \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) có độ lớn \(F = 5\sqrt 2 N\)

Vật chuyển động theo hợp lực \(\overrightarrow F \) nên:

\(A = F.S = 10\sqrt 2 \;J \Rightarrow {{\rm{W}}_đ} = 10\sqrt 2 \;J.\)

 

Quảng cáo