Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Giải...

Bài 4 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng....

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng – Bài 4 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

Quảng cáo

Đường ngang, nhẵn nên hệ hai xe lăn là hệ kín. Trước khi đốt dây hệ đứng yên nên tổng động lượng bằng 0.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ, ta có:

\({m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  = \overrightarrow 0  \Rightarrow {m_2} =  – {m_1}.{{\overrightarrow {{v_1}} } \over {\overrightarrow {{v_2}} }}(1)\)

Chọn chiều dương là chiều \(\overrightarrow {{v_1}} \) thì (1)

\( \Rightarrow {m_2} =  – {m_1}{{{v_1}} \over { – {v_2}}} = {m_1}{{{v_1}} \over {{v_2}}} = 400.{{1,5} \over 1} = 600(g)\)

Quảng cáo