Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.34 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 62. Luyện...

Bài 9.34 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic...

Bài 9.34 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \(C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}{\rm{COOH}}\)  axit 3-metylbutanoic (axit isovaleric). Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit cacboxylic có công thức phân tử : \({C_5}{H_{10}}{O_2},{C_3}{H_4}O,{C_4}{H_6}{O_2}\)

– Các axit \({C_5}{H_{10}}{O_2}:C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit pentaonic (axit valeric)

\(C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}{\rm{COOH}}\)  axit 3-metylbutanoic (axit isovaleric)

Quảng cáo
Đang tải...

\(C{H_3}C{H_2}CH(C{H_3})C{\rm{OOH}}\) axit 2-metylbutanoic

\(C{H_3}C{(C{H_3})_2}{\rm{COOH}}\) axit 2,2-đimetylpropanoic

– Axit \({C_3}{H_4}{O_4}:H{\rm{OOC – C}}{{\rm{H}}_2} – C{\rm{OOH}}\) axit propanđioic (axit malonic)

– Axit \({C_4}{H_6}{O_2}\):

\(C{H_2} = CH – C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit but-3-enoic

\(C{H_3}CH = CH – C{\rm{OOH}}\) axit but-2-enoic

\(C{H_2} = C(C{H_3})C{\rm{OOH}}\) axit 2-metylpropenoic (axit metacrylic)