Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.18 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 60. Axit...

Bài 9.18 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí...

Chia sẻ
Bài 9.18 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Chọn đáp án B. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Axit cacboxylic X no,mạch hở,đơn chức có phần trăm khối lượng oxi bằng 43,24%. Công thức phân tử của X là

\(\eqalign{  & A.{C_2}{H_4}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_3}{H_6}{O_2}  \cr  & C.{C_2}{H_2}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.{C_4}{H_{10}}O \cr} \)

Quảng cáo

Chọn đáp án B

Hướng dẫn : Axit đơn chức phân tử có một nhóm –COOH ( có 2 nguyên tử oxi) : \({C_n}{H_{2n + 1}}{\rm{COOH}}\). Từ %\({m_o}\) tính được \({M_x} = 74(g/mol)\) và tính được n = 2

Chia sẻ