Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.21 trang 73 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Bài...

Bài 9.21 trang 73 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí...

Bài 9.21 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Cho các chất sau : anđehit axetic,axit fomic, ancol etylic, đimetyl ete và nhiệt độ sôi của chúng (không theo thứ tự) là : \(100,{7^o}C;{21^o}C; – {23^o}C;78,{3^o}C\).Hãy gán nhiệt độ sôi cho các chất tương ứng và giải thích ngắn gọn tại sao các chất trên có phân tử khối xấp xỉ nhau mà lại khác nhau nhiều về nhiệt độ sôi.

Quảng cáo
Đang tải...

– Đimetyl ete (\(C{H_3}OC{H_3}\)), \(M = 46(g/mol)\) sôi ở \( – {23^o}C\);

– Anđehit axetic \((C{H_3}CHO)\),M=44(g/mol), sôi ở \({21^o}C\) ;

– Ancol etylic (\({C_2}{H_5}OH\)), M =46 (g/mol), sôi ở \(78,{3^o}C\) ;

– Axit fomic (HCOOH), M = 46 (g/mol), sôi ở \(100,{7^o}C\)

Giải thích : Các chất có phân tử khối xấp xỉ nhau, nhưng có sự khác nhau nhiều về nhiệt độ sôi vì chúng khác nhau chủ yếu về khả năng tạo liên kết hiđro rất yếu ; ancol etylic tạo được liên kết hiđro mạnh ; axit fomic có khả năng tạo liên kết hiđro mạnh nhất.