Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.17 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng...

Bài 9.17 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Có 4 axit đồng phân....

Chia sẻ
Bài 9.17 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Có 4 axit đồng phân.. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit đồng phân của nhau có công thức phân tử \({C_5}{H_{10}}{O_2}\)

Có 4 axit đồng phân.

CH3CH2CH2CH2COOH ( Axit hexanoic)

Quảng cáo

CH3CH(CH3)CH2COOH (Axit 3- metyl butanoic)

CH3CH2CH(CH3)COOH (Axit 2- metyl butanoic)

CH3C(CH3)2COOH (Axit 2, 2-đi metyl propanoic)

Chia sẻ