Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.22 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Các công thức...

Bài 9.22 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Các công thức cấu tạo :...

Bài 9.22 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Axit đơn chức có 1 hóm –COOH nên công thức phân tử dạng \({C_x}{H_y}{O_2}\). Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Đốt cháy hoàn toàn 4,40 g axit hữu cơ đơn chức X thu được 8,80 g \(C{O_2}\) và 3,60 g nước. Lập công thức phân tử của X, viết công thức cấu tạo có thể có của X và gọi tên chúng.

Axit đơn chức có 1 hóm –COOH nên công thức phân tử dạng \({C_x}{H_y}{O_2}\)

Quảng cáo
Đang tải...

Từ khối lượng \(C{O_2}\) và nước tính được khối lượng C = 2,40 g ( số mol C = 0,20 mol) ; khối lượng hiđro bằng 0,40 g ( số mol H = 0,40 mol) và khối lượng oxi bằng 1,60 g ( số mol O = 0,10 mol)

Ta có tỉ lệ x : y : 2 =4 : 8 : 2. Vậy công thức phân tử của axit là \({C_4}{H_8}{O_2}\)

Các công thức cấu tạo :

\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit butanoic (hay butiric)

\(C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OOH}}\) axit 2-metylpropanoic (hay axit isobutiric)