Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.30 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết các phương...

Bài 9.30 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :...

Bài 9.30 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \( C{H_3}CH = C{H_2} + HCl \to\)\( C{H_3}CHClC{H_3}  \). Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :

\(Propilen  \to 2 – clopropan \)\(\to C{H_3}CH(CN)C{H_3}\)\( \to C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H\)

Quảng cáo
Đang tải...

\( C{H_3}CH = C{H_2} + HCl \to\)\( C{H_3}CHClC{H_3}  \)

\(C{H_3}CHClC{H_3} + 2{H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^o}} \over \longrightarrow \)\(C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H + N{H_3}  \)